OM plan de învăţământ DPPD


ORDIN Nr. 3850/2017 din 2 mai 2017

pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare a programelor de formare psihopedagogică în cadrul instituÅ£iilor de învăţământ superior acreditate în vederea certificării competenÅ£elor pentru profesia didactică

 

EMITENT: MINISTERUL EDUCAÅ¢IEI NAÅ¢IONALE

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 361 din 16 mai 2017

 

Având în vedere prevederile Ordinului ministrului educaÅ£iei, cercetării,

tineretului ÅŸi sportului nr. 3.841/2012 pentru aprobarea condiÅ£iilor privind organizarea masterului didactic, în temeiul art. 236 ÅŸi 237 din Legea educaÅ£iei naÅ£ionale nr. 1/2011, cu modificările ÅŸi completările ulterioare, ÅŸi al Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea ÅŸi funcÅ£ionarea Ministerului EducaÅ£iei NaÅ£ionale, ministrul educaÅ£iei naÅ£ionale emite prezentul ordin.

ART. 1

Se aprobă Metodologia-cadru de organizare a programelor de formare psihopedagogică prin departamentele de specialitate din cadrul instituÅ£iilor de învăţământ superior acreditate în vederea certificării competenÅ£elor pentru profesia didactică, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

ART. 2

(1) Furnizorii de formare psihopedagogică în vederea certificării competenÅ£elor didactice obligatorii pentru profesia didactică sunt:

a) liceele pedagogice pentru funcÅ£iile didactice din învăţământul antepreÅŸcolar, preÅŸcolar ÅŸi primar de educator-puericultor, educatoare/educator, învăţător/învăţătoare, ÅŸi unităţile de învăţământ terÅ£iar nonuniversitar, pentru

formarea maiÅŸtrilor-instructori ÅŸi a antrenorilor;

b) instituÅ£iile de învăţământ superior acreditate, prin departamente de specialitate cu profil psihopedagogic înfiinÅ£ate în condiÅ£iile legii, pentru funcÅ£iile didactice din învăţământul antepreÅŸcolar, preÅŸcolar, primar, gimnazial, liceal ÅŸi postliceal.

(2) InstituÅ£iile de învăţământ superior acreditate elaborează metodologia proprie de organizare a programelor de formare psihopedagogică în vederea certificării competenÅ£elor pentru profesia didactică, denumită în continuare metodologia proprie, cu respectarea prevederilor metodologiei-cadru prevăzute la art. 1.

(3) Metodologia proprie este aprobată de către senatul universitar ÅŸi publicată pe pagina web a instituÅ£iei de învăţământ superior.

(4) CondiÅ£iile de admitere la programele de formare psihopedagogică, inclusive lista documentelor necesare înscrierii, trebuie făcute publice în fiecare an de către universitate, cu cel puÅ£in 6 luni înainte de susÅ£inerea concursului de admitere.

ART. 3

(1) Programele de formare psihopedagogică sunt acreditate ÅŸi evaluate periodic de Ministerul EducaÅ£iei NaÅ£ionale, prin intermediul AgenÅ£iei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior sau de către o altă agenÅ£ie de asigurare a

calităţii, din Å£ară sau din străinătate, înregistrată în Registrul European pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior (EQAR).

(2) InstituÅ£iile de învăţământ superior acreditate pot organiza programe de formare psihopedagogică înfiinÅ£ate în condiÅ£iile legii, cu respectarea prevederilor metodologiei-cadru prevăzute la art. 1, ale metodologiei proprii ÅŸi ale legislaÅ£iei în vigoare.

(3) Acreditarea ÅŸi evaluarea periodică a programelor de formare psihopedagogică se realizează distinct pentru fiecare limbă de predare, pentru fiecare locaÅ£ie geografică în care se desfăşoară ÅŸi pentru numărul maxim de studenÅ£i care pot fi ÅŸcolarizaÅ£i, propus de către agenÅ£iile de evaluare a calităţii care au evaluat fiecare program de formare psihopedagogică, cu asigurarea practicii pedagogice de specialitate în unităţi în care procesul de învăţământ se desfăşoară în aceeaÅŸi limbă, pe bază de acorduri-cadru încheiate între unităţile/instituÅ£iile de învăţământ care asigură formarea iniÅ£ială ÅŸi inspectoratele ÅŸcolare la care sunt arondate unităţile de învăţământ.

ART. 4

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice prevedere contrară.

ART. 5

DirecÅ£ia generală învăţământ universitar, DirecÅ£ia generală management preuniversitar, DirecÅ£ia generală evaluare ÅŸi monitorizare învăţământ preuniversitar, inspectoratele ÅŸcolare judeÅ£ene/al municipiului BucureÅŸti, precum ÅŸi toate instituÅ£iile de învăţământ superior acreditate duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

ART. 6

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educaţiei naţionale,Pavel Năstase

BucureÅŸti, 2 mai 2017.

Nr. 3.850.

 

ANEXÄ‚

METODOLOGIE-CADRU de organizare a programelor de formare psihopedagogică prin departamentele de specialitate din cadrul instituÅ£iilor de învăţământ superior acreditate în vederea certificării competenÅ£elor pentru profesia didactică

CAPITOLUL I

Organizarea programelor de formare psihopedagogică

ART. 1

(1) Organizarea programelor de formare psihopedagogică în cadrul instituÅ£iilor de învăţământ superior acreditate urmăreÅŸte dezvoltarea ÅŸi certificarea competenÅ£elor specifice profesiei didactice.

(2) În cadrul instituÅ£iilor de învăţământ superior acreditate, certificarea competenÅ£elor pentru profesia didactică se poate obÅ£ine la două niveluri, respectiv:

a) nivelul I (iniÅ£ial) care acordă absolvenÅ£ilor de studii universitare dreptul să ocupe posturi didactice în învăţământul antepreÅŸcolar, preÅŸcolar, primar ÅŸi gimnazial, cu condiÅ£ia acumulării unui minimum de 30 de credite transferabile din programul de formare psihopedagogică;

b) nivelul II (de aprofundare) care acordă absolvenÅ£ilor de studii universitare dreptul să ocupe posturi didactice în învăţământul liceal ÅŸi postliceal, cu satisfacerea cumulativă a două condiÅ£ii:

(i) acumularea unui minimum de 60 de credite transferabile din programul de formare psihopedagogică obţinute prin cumularea celor 30 de credite de la nivelul I cu cele 30 de credite de la nivelul II;

(ii) absolvirea unui program de master în domeniul diplomei de studii universitare de licenţă.

(3) a) Formarea psihopedagogică a personalului din educaÅ£ia antepreÅŸcolară pentru funcÅ£ia didactică de educator-puericultor, a celui din învăţământul preÅŸcolar ÅŸi primar pentru funcÅ£iile de educatoare/educator ÅŸi învăţătoare/învăţător se realizează prin liceele pedagogice, iar a maiÅŸtrilor-instructori ÅŸi a antrenorilor prin

unităţi de învăţământ terÅ£iar nonuniversitar.

b) Pentru absolvenÅ£ii liceelor pedagogice ÅŸi colegiilor universitare de institutori se consideră îndeplinită condiÅ£ia de formare psihopedagogică de nivel I, cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind specializările absolvite.

c) Au acces la programele de formare psihopedagogică de nivel II absolvenÅ£ii liceelor pedagogice ÅŸi colegiilor universitare de institutori care fac dovada îndeplinirii condiÅ£iei de formare psihopedagogică de nivel I menÅ£ionate la lit. b) ÅŸi urmează sau au absolvit un program de master în domeniul diplomei de studii

universitare de licenţă.

d) Prin excepÅ£ie de la prevederile alin. (2) lit. b), instituÅ£iile de învăţământ superior certifică competenÅ£ele pentru profesia didactică la nivel II ÅŸi în cazul absolvenÅ£ilor liceelor pedagogice ÅŸi colegiilor universitare de institutori, cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind specializările absolvite, dacă aceÅŸtia au acumulat minimum 30 de credite transferabile din programul de formare psihopedagogică de nivel II ÅŸi au absolvit un program de master în domeniul diplomei de studii universitare de licenţă.

ART. 2

(1) Programele de formare psihopedagogică din cadrul instituÅ£iilor de învăţământ superior sunt organizate la forma de învăţământ cu frecvenţă, în sistemul creditelor de studiu transferabile.

(2) Obţinerea creditelor necesare celor două niveluri de certificare pentru profesia didactică se conformează principiilor de transfer, recunoaştere, echivalare şi acumulare a creditelor de studiu.

ART. 3

(1) InstituÅ£iile de învăţământ superior acreditate pot organiza programe de formare psihopedagogică de nivel I ÅŸi II atât pe parcursul studiilor universitare de licenţă, respectiv master, cât ÅŸi în regim postuniversitar, pentru ambele niveluri de certificare, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, în condiÅ£iile stabilite prin prezenta metodologie-cadru ÅŸi prin metodologia proprie de organizare a programelor de formare psihopedagogică în vederea certificării competenÅ£elor pentru profesia didactică.

(2) Practica pedagogică de specialitate se asigură în unităţi de învăţământ în care procesul de învăţământ se desfăşoară în aceeaÅŸi limbă cu a programelor de formare psihopedagogică, corespunzător cu specializarea studiilor universitare pe care le urmează studentul sau cu specializarea înscrisă pe diploma de licenţă a

absolvenţilor, după caz.

(3)InstituÅ£iile de învăţământ superior care asigură formarea psihopedagogică încheie acorduri-cadru cu inspectoratele ÅŸcolare la care sunt arondate unităţile de învăţământ unde se desfăşoară practica pedagogică de specialitate, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

CAPITOLUL II

Admiterea la programele de formare psihopedagogică

ART. 4

(1) CandidaÅ£ii se pot înscrie pentru concursul de admitere la programe de formare psihopedagogică atât în calitate de studenÅ£i, pe parcursul studiilor universitare de licenţă, respectiv de master, cât ÅŸi în calitate de absolvenÅ£i.

(2) AbsolvenÅ£ii studiilor universitare de licenţă care nu au urmat programul de formare psihopedagogică pe parcursul studiilor universitare de licenţă, respectiv de din Ministerul EducaÅ£iei NaÅ£ionale lista cu cetăţenii din statele terÅ£e admiÅŸi la acest program, în conformitate cu legislaÅ£ia în vigoare;

g) certificatul de competenţă lingvistică de nivel C1, eliberat de instituÅ£iile de învăţământ acreditate care organizează cursul pregătitor pentru învăţarea limbii române, în cazul candidaÅ£ilor la programele de formare psihopedagogică ÅŸcolarizate în limba română ÅŸi care nu prezintă acte de studii eliberate de unităţi/instituÅ£ii de

învăţământ din România sau din străinătate cu predare în limba română;

h) certificatul medical care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori de alte afecÅ£iuni incompatibile cu viitoarea profesie.

(4) Dosarul de candidatură pentru înscrierea la programe de formare psihopedagogică de nivel II conÅ£ine în plus faţă de documentele de la alin. (3), după caz, următoarele:

a) dovada absolvirii programului de formare psihopedagogică de nivel I sau a îndeplinirii condiÅ£iei de formare psihopedagogică de nivel I, în conformitate cu legislaÅ£ia în vigoare;

b) diploma de master în domeniul diplomei de studii universitare de licenţă, însoÅ£ită de foaia matricolă/suplimentul la diploma de master, ambele în copie certificată "conform cu originalul" de instituÅ£ia organizatoare a programului de formare;

c) atestatul de echivalare sau recunoaÅŸtere pentru diplomele de master obÅ£inute în străinătate de către cetăţenii români, ai Uniunii Europene, ai SpaÅ£iului Economic European ÅŸi din ConfederaÅ£ia ElveÅ£iană, în baza cărora se realizează admiterea, emis de Centrul NaÅ£ional de RecunoaÅŸtere ÅŸi Echivalare a Diplomelor, în copie certificată "conform cu originalul" de instituÅ£ia organizatoare a programului de formare.

(5) Pentru toÅ£i candidaÅ£ii care doresc înscrierea la programe de formare psihopedagogică de nivel II într-o instituÅ£ie de învăţământ superior din România ÅŸi care au urmat diferite programe de formare psihopedagogică în străinătate, instituÅ£ia de învăţământ superior analizează programul de formare parcurs, evaluează conÅ£inuturile ÅŸi propune în scris Centrului NaÅ£ional de RecunoaÅŸtere ÅŸi Echivalare a Diplomelor recunoaÅŸterea/echivalarea totală sau parÅ£ială a programului de formare psihopedagogică de nivel I finalizat.

(6) Pentru studenÅ£ii care la data publicării prezentei metodologii sunt deja înscriÅŸi la programele de formare psihopedagogică, instituÅ£iile de învăţământ superior vor solicita acestor studenÅ£i dovada competenÅ£elor lingvistice, până la data înscrierii pentru susÅ£inerea examenului de absolvire, pentru fiecare nivel de certificare.

Testarea competenÅ£elor lingvistice se va face la una dintre instituÅ£iile de învăţământ acreditate care organizează cursul pregătitor pentru învăţarea limbii române.

ART. 6

(1) Programele de formare psihopedagogică pot fi organizate în regim de finanÅ£are de la bugetul de stat sau în regim cu taxă.

(2) SubvenÅ£ia de la bugetul de stat se acordă în cadrul finanţării de bază, în funcÅ£ie de numărul de locuri aprobate pentru fiecare universitate ÅŸi în funcÅ£ie de numărul de studenÅ£i echivalenÅ£i, potrivit coeficienÅ£ilor de finanÅ£are aplicaÅ£i de Consiliul NaÅ£ional al Finanţării Învăţământului Superior, luându-se ca reper numărul creditelor aferente programului.

(3) AbsolvenÅ£ii studiilor universitare care nu au urmat programul de formare psihopedagogică pe parcursul studiilor universitare de licenţă, respectiv de master pot urma programul de formare psihopedagogică numai în regim cu taxă.

(4) Cuantumul taxelor de studii aferente programului de formare psihopedagogică se stabileşte anual de senatul universităţii.

(5) Drepturile ÅŸi obligaÅ£iile studentului (cursantului) înscris la programul de studii psihopedagogice, precum ÅŸi raporturile acestuia cu universitatea se stabilesc prin contractul de studii încheiat cu universitatea, potrivit metodologiei proprii.

CAPITOLUL III

Curriculumul programelor de formare psihopedagogică

ART. 7

(1) Curriculumul programelor de formare psihopedagogică este structurat pe 3

componente: curriculum-nucleu, curriculum extins ÅŸi curriculum opÅ£ional, conform Planului de învăţământ pentru programul de formare psihopedagogică din tabelul nr. 1 prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta metodologie-cadru.

(2) Curriculumul-nucleu este alcătuit din disciplinele şi activităţile didactice obligatorii pentru nivelurile I şi II de certificare pentru profesia didactică.

Curriculumul-nucleu cuprinde următoarele pachete de discipline:

a) discipline de pregătire psihopedagogică fundamentală -18 credite;

b) discipline de pregătire didactică şi practică de specialitate - 12 credite.

(3) Curriculumul extins este alcătuit din disciplinele şi activităţile didactice obligatorii pentru obţinerea nivelului II de certificare pentru profesia didactică.

Curriculumul extins cuprinde următoarele pachete de discipline:

a) discipline de extensie a pregătirii psihopedagogice -10 credite;

b) discipline de extensie a pregătirii didactice şi practice de specialitate -10 credite.

(4) Curriculumul opÅ£ional este alcătuit din două discipline -10 credite. Se alege câte o disciplină din fiecare dintre cele două pachete de discipline opÅ£ionale oferite de planul de învăţământ pentru nivelul II de certificare pentru profesia didactică.

CAPITOLUL IV

Planul de învăţământ al programelor de formare psihopedagogică

ART. 8

Planurile de învăţământ ale programelor de formare psihopedagogică de 30 de credite pentru nivelul I ÅŸi nivelul II de certificare pentru profesia didactică sunt prezentate în tabelul nr. 2a (monospecializare), în tabelul nr. 2b (dublă specializare) ÅŸi în tabelul nr. 3 din anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta metodologie-cadru.

ART. 9

(1) Programul de formare psihopedagogică de 30 de credite corespunzător nivelului I oferit studenÅ£ilor, în mod eÅŸalonat, pe parcursul studiilor de licenţă se desfăşoară conform planului de învăţământ prevăzut în tabelul nr. 2a (pentru monospecializare) sau conform planului de învăţământ prevăzut în tabelul nr. 2b (pentru dublă specializare) din anexa nr. 2.

(2) Programul de studii psihopedagogice de 30 de credite transferabile de extensie, necesare acumulării pachetului de 60 de credite corespunzător nivelurilor I ÅŸi II, se desfăşoară conform planului de învăţământ prevăzut în tabelul nr. 3 din anexa nr. 2. Acest program poate fi urmat doar de studenÅ£ii/absolvenÅ£ii unui program de master în domeniul diplomei de licenţă, care au obÅ£inut certificarea pentru nivelul I pe parcursul sau după finalizarea studiilor universitare sau fac dovada îndeplinirii condiÅ£iei de formare psihopedagogică de nivel I, în conformitate cu legislaÅ£ia în vigoare.

CAPITOLUL V

Finalizarea programelor de formare psihopedagogică

ART. 10

(1) Programul de formare psihopedagogică se finalizează cu examen de absolvire pentru fiecare nivel de certificare.

(2) Examenul constă în elaborarea ÅŸi susÅ£inerea unui portofoliu didactic. Acesta este un pachet de documente care reflectă sintetic nivelul ÅŸi calitatea competenÅ£elor dobândite de absolvenÅ£i prin parcurgerea programului de formare psihopedagogică.

(3) Structura şi conţinutul portofoliului didactic se stabilesc prin metodologia proprie.

ART. 11

(1) Pentru examenul de absolvire a fiecărui nivel de certificare în profesia didactică se alocă câte 5 credite, distinct de cele 30 de credite aferente disciplinelor ÅŸi activităţilor didactice din curriculumul programului de formare psihopedagogică.

(2) În cazul în care programul de formare psihopedagogică de 60 de credite este parcurs ca un program compact după absolvirea studiilor universitare, se susÅ£ine examen de absolvire pentru fiecare nivel de certificare, cotat cu câte 5 credite fiecare.

CAPITOLUL VI

Certificarea competenţelor pentru profesia didactică

ART. 12

Absolvirea programelor de formare psihopedagogică se finalizează cu obţinerea certificatului de absolvire corespunzător nivelului programului de formare psihopedagogică absolvit, respectiv:

a) absolvenÅ£ii cu diplomă de licenţă care au finalizat programul de formare psihopedagogică de 30 de credite ÅŸi au promovat examenul de absolvire, corespunzător nivelului I de certificare pentru profesia didactică, obÅ£in certificatul de absolvire a programului de formare psihopedagogică -nivelul I, care le acordă dreptul de a ocupa posturi didactice în învăţământul antepreÅŸcolar, preÅŸcolar,primar ÅŸi gimnazial;

b) absolvenÅ£ii unui program de master în domeniul diplomei de licenţă care au finalizat programul de formare psihopedagogică corespunzător a 60 de credite ÅŸi au promovat examenul de absolvire, corespunzător nivelului II de certificare pentru profesia didactică, obÅ£in certificatul de absolvire a programului de formare psihopedagogică -nivelul II, care le acordă dreptul de a ocupa posturi didactice în învăţământul liceal ÅŸi postliceal.

ART. 13

(1) Certificatele de absolvire a programelor de formare psihopedagogică sunt eliberate conform regimului actelor de studii. Fiecare certificat va avea ca anexă foaia matricolă în limba română, în limba maternă ÅŸi în limba engleză, conÅ£inând situaÅ£ia ÅŸcolară a absolventului.

(2) Certificatul de absolvire a programului de formare psihopedagogică -nivelul I se eliberează numai absolvenţilor programului de formare psihopedagogică care au obţinut diploma de licenţă.

(3) AbsolvenÅ£ii care nu au promovat examenele de absolvire a programelor de pregătire psihopedagogică pot să primească, la cerere, o adeverinţă eliberată de instituÅ£ia de învăţământ superior, care va specifica disciplinele promovate.

ART. 14

(1) Certificarea nivelului I de formare psihopedagogică se acordă în urma obÅ£inerii unui număr minim de 30 de credite transferabile, conform planului de învăţământ prevăzut în tabelul nr. 2a din anexa nr. 2, după cum urmează:

a) 18 credite corespunzătoare pachetului disciplinelor de pregătire psihopedagogică fundamentală;

b) 12 credite corespunzătoare pachetului disciplinelor de pregătire didactică şi practică pedagogică de specialitate.

(2) În cazul studiilor universitare de licenţă cu dublă specializare, numărul minim de credite necesar obÅ£inerii nivelului I de certificare pentru profesia didactică este de 35 de credite, conform planului de învăţământ prevăzut în tabelul nr. 2b din anexa nr. 2. Acestea rezultă din însumarea a 5 credite corespunzătoare didacticii celei de-a doua specializări. Aceste 5 credite nu se acumulează în pachetul de 60 de credite corespunzătoare nivelului II de certificare.

ART. 15

Certificarea nivelului II de formare psihopedagogică se acordă în urma obÅ£inerii unui număr minim de 60 de credite transferabile, prin cumularea celor 30 de credite de la nivelul I cu cele 30 de credite de la nivelul II, după cum urmează:

a) 18 credite corespunzătoare pachetului disciplinelor de pregătire psihopedagogică fundamentală;

b) 12 credite corespunzătoare pachetului disciplinelor de pregătire didactică ÅŸi practică de specialitate (în cazul unei specializări) sau 17 credite (în cazul dublei specializări);

c) 10 credite corespunzătoare pachetului disciplinelor de extensie a pregătirii psihopedagogice;

d) 10 credite corespunzătoare pachetului disciplinelor de extensie a pregătirii didactice şi practice de specialitate;

e) 10 credite corespunzătoare celor două discipline opţionale.

CAPITOLUL VII

Dispoziţii finale

ART. 16

CorespondenÅ£a dintre domeniile studiilor universitare absolvite ÅŸi disciplinele care pot fi predate în învăţământul preuniversitar se stabileÅŸte potrivit Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile ÅŸi specializările, precum ÅŸi probele de concurs, pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, aprobat anual prin ordin al ministrului educaÅ£iei naÅ£ionale; pentru studiile universitare care nu au fost absolvite în România, corespondenÅ£a se face în baza atestatului de recunoaÅŸtere emis de Centrul NaÅ£ional

de RecunoaÅŸtere ÅŸi Echivalare a Diplomelor.

ART. 17

(1) AbsolvenÅ£ii studiilor universitare în domeniul de licenţă ÅžtiinÅ£ele educaÅ£iei -specializările Pedagogie ÅŸi Psihopedagogie specială -se certifică pentru profesia didactică, pe baza diplomei de licenţă obÅ£inute, cu condiÅ£ia ca planurile de învăţământ ale ciclului de licenţă să includă integral disciplinele din programul de formare psihopedagogică pentru obÅ£inerea certificatului de formare psihopedagogică -nivelul I.

(2) AbsolvenÅ£ii studiilor universitare în domeniul de licenţă ÅžtiinÅ£ele educaÅ£iei, cu specializarea Pedagogia învăţământului primar ÅŸi preÅŸcolar, se consideră că îndeplinesc condiÅ£ia de formare psihopedagogică d

e nivel I, adică se consideră certificaţi, prin diploma de licenţă obţinută, pentru ocuparea posturilor didactice din

învăţământul primar ÅŸi preÅŸcolar.

(3) AbsolvenÅ£ilor care au finalizat cu diplomă de licenţă/absolvire studii universitare de lungă sau scurtă durată până în anul 2005 li se consideră îndeplinită condiÅ£ia de formare psihopedagogică de nivel I ÅŸi II, dacă prin foaia matricolă fac dovada parcurgerii disciplinelor: psihologie ÅŸcolară, pedagogie, metodica predării specialităţii ÅŸi practică pedagogică la specialitatea înscrisă pe diploma de licenţă/absolvire.

ART. 18

Posesorii certificatelor de absolvire a programelor de formare psihopedagogică, care urmează sau care au absolvit studii universitare ÅŸi în alte domenii decât cele pentru care deÅ£in certificarea didactică, pot să obÅ£ină certificarea didactică în noile domenii ÅŸi specializări, beneficiind de sistemul de transfer ÅŸi recunoaÅŸtere a creditelor de studiu.

ART. 19

(1) Pentru obÅ£inerea certificatului de absolvire a programului de formare psihopedagogică -nivelul I, pentru o altă specializare decât cea iniÅ£ială, se recunosc 22 de credite obÅ£inute anterior ÅŸi distribuite astfel: la disciplinele de pregătire psihopedagogică fundamentală 18 credite, la Instruire asistată de calculator 2 credite ÅŸi la Practică pedagogică 2 credite.

(2) ObÅ£inerea certificatului de absolvire a programului de formare psihopedagogică -nivelul I pentru o altă specializare decât cea iniÅ£ială este condiÅ£ionată de acumularea a 8 credite corespunzătoare disciplinelor Didactica specialităţii (5 credite) ÅŸi Practica pedagogică (3 credite).

ART. 20

(1) Pentru obÅ£inerea certificatului de absolvire a programului de formare psihopedagogică -nivelul II, pentru o altă specializare decât cea iniÅ£ială, se recunosc cele 20 de credite obÅ£inute anterior la disciplinele de extensie a pregătirii psihopedagogice ÅŸi la disciplinele opÅ£ionale.

(2) ObÅ£inerea certificatului de absolvire a programului de formare psihopedagogică -nivelul II, pentru o altă specializare decât cea iniÅ£ială, este condiÅ£ionată de acumularea a 10 credite corespunzătoare pachetului disciplinelor de extensie a pregătirii didactice ÅŸi practice de specialitate.

ART. 21

(1) Pregătirea practică din cadrul programelor de formare psihopedagogică se realizează în baza unor acorduri

-cadru încheiate între instituÅ£iile de învăţământ care asigură formarea psihopedagogică iniÅ£ială ÅŸi inspectoratele ÅŸcolare la care sunt arondate unităţile de învăţământ unde se desfăşoară practica pedagogică de specialitate, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(2) Pregătirea practică din cadrul programelor de formare psihopedagogică se poate derula sub forma unui plasament/stagiu de practică în cadrul programului Erasmus +, perioadă certificată prin documentul Europass Mobilitate.