UNIUNEA EUROPEANA -Program finantat prin Phare Universitatea din Pitesti CALED 1
CALED 1 - Descriere

Proiectul Calitate în educaÅ£ie – Caled 1, este realizat pe SCHEMA DE FINANÅ¢ARE NERAMBURSABILÄ‚ PHARE2005: Dezvoltarea formării continue a personalului din învăţământul preuniversitar.

 

COD PERSEUS: RO 2005/017-553.04.01.02.04.02.08

 

REGIUNEA ARGEÅž, licee din localităţile: Rucăr, Stâlpeni, DomneÅŸti, Corbeni, Mărăcineni, Mozăceni, Vedea din judeÅ£ul ARGEÅž ÅŸi licee din localităţile: Piatra, DrăgăneÅŸti-VlaÅŸca, Olteni din judeÅ£ul TELEORMAN

 

Activităţile de formare se desfăşoară în oraÅŸul PiteÅŸti, judeÅ£ul Olt, România.

 

Obiectiv specific (scopul proiectului)

Antrenarea cursanÅ£ilor (profesori  din licee din mediul rural) într-un  proces de dezvoltare personală ÅŸi profesională în acord cu profilul actual de competenÅ£e al profesorului, aÅŸa cum este el promovat  pe plan naÅ£ional ÅŸi european, pentru a deveni furnizori ai unei  autentice culturi a calităţii în unităţile ÅŸcolare de învăţământ pe care le reprezintă ÅŸi pentru valorificarea  potenÅ£ialului existent în comunitatea locală în care ei îÅŸi desfăşoară activitatea

 

Obiectiv General 1

Realizarea unui program de formare a profesorilor din licee din mediul rural în acord cu cele mai noi orientări de politică educaÅ£ională cu caracter naÅ£ional ÅŸi internaÅ£ional în vederea îmbunătăţirii accesului la educaÅ£ie ÅŸi la formare a acestei categorii de educatori:

- vizează integrarea programului CALITATE ÎN EDUCAÅ¢IE [CALED 1] în ansamblul politicilor educaÅ£ionale cu caracter naÅ£ional ÅŸi internaÅ£ional, privind formarea-dezvoltarea resurselor umane necesare organizării în România, ca ÅŸi în fiecare unitate ÅŸcolară de învăţământ, a unei educaÅ£ii de calitate

ü   CompetenÅ£e de planificare ÅŸi aplicare a: curriculumului, programului de lucru ÅŸi de formare;

ü   CompetenÅ£e de achiziÅ£ionare a cunoÅŸtinÅ£elor de specialitate ÅŸi de curriculum;

ü   CompetenÅ£e de evaluare ÅŸi monitorizare a rezultatelor învăţării.

 

 

Obiectiv General 2

Optimizarea practicilor educaÅ£ionale din ÅŸcolile vizate  pentru asigurarea, în aceste unităţi ÅŸcolare de învăţământ, a  unui învăţământ de calitate:

- vizează stimularea unor reflecÅ£ii ÅŸi transmiterea/transferul unui set de instrumente metodologice care vor permite inovarea practicilor educaÅ£ionale în unităţile ÅŸcolare de învăţământ asociate în acord cu cele mai noi rezultate de cercetare psiho-pedagogică ÅŸi de specialitate

ü   CompetenÅ£e metodologice;  CompetenÅ£e de comunicare ÅŸi relaÅ£ionare;

ü   CompetenÅ£e de evaluare a elevilor; CompetenÅ£e psiho-sociale;

ü   CompetenÅ£e tehnice ÅŸi tehnologice; CompetenÅ£e de dezvoltare  ÅŸi menÅ£inere a relaÅ£iilor cu elevii; CompetenÅ£e de management al clasei;

ü   CompetenÅ£e de asigurare a unui proces didactic centrat pe elev.

 

Obiectiv General 3

Valorificarea potenÅ£ialului uman din ÅŸcolile vizate în sensul optimizării procesului de orientare în carieră a  absolvenÅ£ilor ÅŸi a  folosirii optime a resurselor de dezvoltare  locale/comunitare:

- vizează declanÅŸarea unor acÅ£iuni concrete de corelare a activităţilor educaÅ£ionale desfăşurate în liceele din mediul rural cu nevoile locale/comunitare în domeniul orientării ÅŸcolare ÅŸi profesionale a elevilor

ü      CompetenÅ£e de management al carierei;

ü      CompetenÅ£e de comunicare cu comunitatea educaÅ£ională;

ü      CompetenÅ£e de dezvoltare a colaborării cu comunitatea locală.