Prezentare

DPPD este o structură universitară autonomă, subordonată Senatului universitar, înfiinţată prin O.M. 3969/30.05.1997, abilitată să asigure formarea iniţială, psihopedagogică şi didactică, teoretică şi practică, a studenţilor şi absolvenţilor învăţământului universitar în vederea obţinerii dreptului de a profesa în învăţământ.
        
a) DPPD este abilitat să organizeze şi activităţi din sfera formării continue a personalului didactic, a promovării profesionale prin sistemul de acordare a gradelor didactice, precum şi activităţi specifice de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică, potrivit legii şi reglementărilor interne ale fiecărei universităţi. DPPD poate participa, sub egida proprie, la competiţia pentru finanţarea cercetării prin granturi şi contracte organizată de CNCSIS.
b) DPPD dispune de un Centru de analiză şi dezvoltare pedagogică cu scopul dezvoltării şi implementării tehnologiilor specifice învăţământului universitar şi a managementului pedagogic al calităţii în Universitatea din Piteşti.
c) DPPD dispune de un Cabinet de consiliere psihopedagogică şi metodică cu scopul de a consilia tinerii studenţi pentru orientarea lor în cariera de viitori profesori.
d) DPPD dispune de două Laboratoare metodice - unul funcţionează ca centru de resurse (în regim sală de lectură), iar celălalt funcţionează ca laborator multimedia.

 

Misiunea DPPD are trei componente principale:

  • a) formarea iniţială pentru profesiunea didactică a studenţilor şi, după caz, a absolvenţilor învăţământului universitar, în vederea dobândirii competenţelor şi a atestării oficiale necesare pentru ocuparea posturilor didactice în învăţământul preuniversitar şi universitar;
  • b) formarea continuă şi perfecţionarea pregătirii personalului didactic, prin programe de formare/perfecţionare periodică, prin programe de studii universitare de masterat, precum şi prin organizarea cursurilor de pregătire şi a examenelor de obţinere a gradelor didactice de către personalul didactic din învăţământul preuniversitar;
  • c) cercetarea ştiinţifică, teoretică şi aplicativă, în domeniul ştiinţelor educaţiei, în concordanţă cu necesităţile de perfecţionare a procesului de învăţământ şi cu perspectivele de evoluţie a învăţământului şi a ştiinţelor educaţiei pe plan naţional şi european.

 Pentru realizarea misiunii sale, DPPD se conduce potrivit următoarelor obiective:

  • a) asigurarea unei pregătiri psihologice şi pedagogice, didactice şi practice de înaltă calitate, în acord cu direcţiile actuale şi de perspectivă în domeniul tehnologiei educaţionale, al teoriei şi practicii curriculum-ului, al psihologiei învăţării, al tehnologiei informaţiei şi comunicării, al proiectării şi evaluării în condiţii de calitate şi eficienţă a procesului de învăţământ;
  • b) realizarea unui învăţământ formativ, modern, centrat pe student şi orientat pragmatic spre nevoile reale ale şcolii româneşti, în contextul integrării europene;
  • c) organizarea de programe de studii în sfera formării continue şi perfecţionării personalului didactic, potrivit cerinţelor unui învăţământ modern şi eficient;
  • d) antrenarea studenţilor şi a celorlalţi cursanţi în activităţi de cercetare, în elaborarea de studii pe teme actuale ale pedagogiei, ale psihologiei educaţiei, ale didacticilor de specialitate şi ale celorlalte ştiinţe implicate în procesul educaţional;
  • e) realizarea de programe de cercetare în ştiinţele educaţiei orientate spre temele fundamentale şi spre priorităţile actuale ale dezvoltării proceselor şi sistemelor de educaţie prin corelarea programelor de formare pedagogică cu noile tendinţe de pe piaţa europeană a serviciilor educaţionale.

 

 

Director,

Conf. univ. dr. Ionut BULGARU

 

 

 
Adresa:

  • Piteşti, Arges - 110062, nr. 71, B-dul Republicii Etaj 3
  • Tel./fax : +4.0348.453.431