Prezentare

DPPD este o structură universitară autonomă, subordonată Senatului universitar, înfiinÅ£ată prin O.M. 3969/30.05.1997, abilitată să asigure formarea iniÅ£ială, psihopedagogică ÅŸi didactică, teoretică ÅŸi practică, a studenÅ£ilor ÅŸi absolvenÅ£ilor învăţământului universitar în vederea obÅ£inerii dreptului de a profesa în învăţământ.
        
a) DPPD este abilitat să organizeze şi activităţi din sfera formării continue a personalului didactic, a promovării profesionale prin sistemul de acordare a gradelor didactice, precum şi activităţi specifice de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică, potrivit legii şi reglementărilor interne ale fiecărei universităţi. DPPD poate participa, sub egida proprie, la competiţia pentru finanţarea cercetării prin granturi şi contracte organizată de CNCSIS.
b) DPPD dispune de un Centru de analiză ÅŸi dezvoltare pedagogică cu scopul dezvoltării ÅŸi implementării tehnologiilor specifice învăţământului universitar ÅŸi a managementului pedagogic al calităţii în Universitatea din PiteÅŸti.
c) DPPD dispune de un Cabinet de consiliere psihopedagogică ÅŸi metodică cu scopul de a consilia tinerii studenÅ£i pentru orientarea lor în cariera de viitori profesori.
d) DPPD dispune de două Laboratoare metodice - unul funcÅ£ionează ca centru de resurse (în regim sală de lectură), iar celălalt funcÅ£ionează ca laborator multimedia.

 

Misiunea DPPD are trei componente principale:

  • a) formarea iniÅ£ială pentru profesiunea didactică a studenÅ£ilor ÅŸi, după caz, a absolvenÅ£ilor învăţământului universitar, în vederea dobândirii competenÅ£elor ÅŸi a atestării oficiale necesare pentru ocuparea posturilor didactice în învăţământul preuniversitar ÅŸi universitar;
  • b) formarea continuă ÅŸi perfecÅ£ionarea pregătirii personalului didactic, prin programe de formare/perfecÅ£ionare periodică, prin programe de studii universitare de masterat, precum ÅŸi prin organizarea cursurilor de pregătire ÅŸi a examenelor de obÅ£inere a gradelor didactice de către personalul didactic din învăţământul preuniversitar;
  • c) cercetarea ÅŸtiinÅ£ifică, teoretică ÅŸi aplicativă, în domeniul ÅŸtiinÅ£elor educaÅ£iei, în concordanţă cu necesităţile de perfecÅ£ionare a procesului de învăţământ ÅŸi cu perspectivele de evoluÅ£ie a învăţământului ÅŸi a ÅŸtiinÅ£elor educaÅ£iei pe plan naÅ£ional ÅŸi european.

 Pentru realizarea misiunii sale, DPPD se conduce potrivit următoarelor obiective:

  • a) asigurarea unei pregătiri psihologice ÅŸi pedagogice, didactice ÅŸi practice de înaltă calitate, în acord cu direcÅ£iile actuale ÅŸi de perspectivă în domeniul tehnologiei educaÅ£ionale, al teoriei ÅŸi practicii curriculum-ului, al psihologiei învăţării, al tehnologiei informaÅ£iei ÅŸi comunicării, al proiectării ÅŸi evaluării în condiÅ£ii de calitate ÅŸi eficienţă a procesului de învăţământ;
  • b) realizarea unui învăţământ formativ, modern, centrat pe student ÅŸi orientat pragmatic spre nevoile reale ale ÅŸcolii româneÅŸti, în contextul integrării europene;
  • c) organizarea de programe de studii în sfera formării continue ÅŸi perfecÅ£ionării personalului didactic, potrivit cerinÅ£elor unui învăţământ modern ÅŸi eficient;
  • d) antrenarea studenÅ£ilor ÅŸi a celorlalÅ£i cursanÅ£i în activităţi de cercetare, în elaborarea de studii pe teme actuale ale pedagogiei, ale psihologiei educaÅ£iei, ale didacticilor de specialitate ÅŸi ale celorlalte ÅŸtiinÅ£e implicate în procesul educaÅ£ional;
  • e) realizarea de programe de cercetare în ÅŸtiinÅ£ele educaÅ£iei orientate spre temele fundamentale ÅŸi spre priorităţile actuale ale dezvoltării proceselor ÅŸi sistemelor de educaÅ£ie prin corelarea programelor de formare pedagogică cu noile tendinÅ£e de pe piaÅ£a europeană a serviciilor educaÅ£ionale.

 

 

Director,

Conf. univ. dr. Ionut BULGARU

 

 

 
Adresa:

  • PiteÅŸti, Arges - 110062, nr. 71, B-dul Republicii Etaj 3
  • Tel./fax : +4.0348.453.431